performance
BYE BYE BIRD
its new performance
Bye bye bird
Bye bye bird
Bye bye bird
Bye bye bird
Bye bye bird, I'm gone

Bird, I'm gone
Bird, I'm gone
Bird, I'm gone
Bird, I'm gone

I'm gone, (child, you find)
(Back home) 

predstavenie:

BYE BYE BIRD

(Nonverbálna show, ktorá pracuje s autentickým stretnutím s divákmi a s divadelne - mystickou atmosférou.) 

 

Anotácia

 

 

Nové, celovečerné predstavenie pre široké divácke spektrum, ktorým jeho autor nadväzuje na svoje predošlé klaunské predstavenia, Enter the Clown, Departure of Clown a dovršuje tak svoju trilógiu klaunského laboratória. Ján Mikuš predstavuje svoju postavu John Clown s ktorou už niekoľko rokov sporadicky obýva nielen domáce javiská a rušné ulice niektorých miest. Ako herec a režisér sa predviedol už v mnohých metropolách i menších mestách, napríklad v Londýne, Moskve, Lodži, Prahe, Váci, Ostrave, Brne, Bratislave etc..

V posledných rokoch sa intenzívne venuje budovaniu svojej postavy klauna, absolvoval radu workshopov vedených zahraničnými, etablovanými lektormi, pôsobiacimi napríklad na Broadway, v Holliwoode alebo v Los Angeles či v Cirque du Soleil. Jeho obľúbenou témou je hra s mystifikáciou a divadlom ako takým, taktiež práca s atmosférou a poetickosťou. 

Posledné predstavenie Bey Bye Bird by sa dalo označiť svojím vznikom za slow theater, nakoľko na ňom Ján Mikuš pracuje veľmi dlho a neustále jednotlivé témy a obrazy mení a variuje. 

Bay, Bay Bird má ambíciu priniesť autentické stretnutie s klaunom a s hľadaním tejto kúzelnej postavy, ktorá ukazuje človeka v jeho náhlej a bezprostrednej zraniteľnosti, stupidite a úprimnosti. V jeho páde na hubu a v opätovnom vstávaní na rovné nohy.

 

 

Obsah

 

Bye Bye Bird je príbehom čakania, alebo nekonečného odchádzania za svojimi snami. Je o túžbe po optimizme a o migrácií vlastných spomienok a ambícií. Ide o abstrakciu a spontánnosť našich pocitov. 

Dĺžka predstavenia 50 min 

performance:

BIRD

 

(A non-verbal show that works with an authentic meeting with spectators and a theatrical-mystical atmosphere.)

 

annotation

 

 

A new, full-length performance for a wide audience, with which the author follows his previous clown performances, Enter the Clown, Departure of Clown, completing his trilogy of clown laboratory. Ján Mikuš introduces his character John Clown with whom he has been living sporadically not only home stages and busy streets of some cities. As an actor and director, he has performed in many metropolises and smaller cities, such as London, Moscow, Lodz, Prague, Váci, Ostrava, Brno, Bratislava etc ..

In recent years, he has been intensively building his clown character and has attended a series of workshops led by foreign, established lecturers working for example on Broadway, Holliwood, Los Angeles, and Cirque du Soleil. His favorite theme is playing with mystification and theater as such, as well as working with the atmosphere and poetics.

The last performance Bey Bye Bird could be described by its origin as a slow theater, as Ján Mikuš has been working on it for a very long time and constantly changing and varying themes and images.

Bay, Bay Bird has the ambition to bring an authentic encounter with the clown and in search of this magical character, which shows man in his sudden and immediate vulnerability, stupidity and sincerity. In his fall to the mouth and standing up again on straight legs.

 

 

Contents

 

Bye Bye Bird is a story of waiting or endless leaving for your dreams. It is about the desire for optimism and about the migration of one's own memories and ambitions. It is the abstraction and spontaneity of our feelings.

Sam facts about performance

Clown in the garden

 

The Performance „Clown in the Garden“ is a story about leaving the comfort of home to follow dreams. The point of work of this „Clown laboratory“ is an experience coming out of authenticity/reality in being with audience. Ján Mikuš goes back to his successful clown performances up to now Werter, Werter, Enter the clown, Departure of clown. So the actors of Gasparego theater are trying to get to a new surrealisti world of clown bady.

Predstavenie:

Clown in the garden

Celovečerné divadelné predstavenie Clown in then garden je príbeh veľkého odchádzania za svojimi snami. Je to o túžbe po divákoch, je to sen o veľkom divadle. Zásadným momentom tvorby Klaunského laboratória je autentický zážitok so stretnutia s divákmi. Herci pôsobiaci v Divadle Gasparego (Ľudmilka Klimková a Stanislav Štofčík) sa tak púšťajú do nového surrealistického sveta divadelného klauna.Clown in the garden je experimentom trojice priateľov, predstavenie sa neustále obmieňa a variuje svoje témy, triky a situácie. jedným z posledných podtitulov je tiež Opera de stupida a predstavenie je teda paródiu na tento žáner.